Izvēlies ātru un efektīvu parādu piedziņas mehānismu.
Aprēķināt izmaksas
Prasības summa (EUR):

Juridisko konsultāciju centra šķīrējtiesa pieņem apmeklētājus darba dienās no 10:00 - 17:00, ofisā, kas atrodas Skanstes ielā 50, Rīga, LV-1013 (5.stāvs).

Juridisko konsultāciju centra šķīrējtiesas klauzula

Lai strīdu varētu izšķirt Juridisko konsultāciju centra šķīrējtiesā, slēdzot līgumu tajā jāiekļauj šāds punkts:


Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma vai kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts “Juridisko konsultāciju centra šķīrējtiesā”, saskaņā ar šīs Šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā, latviešu valodā, piemērojot rakstveida procesu un ar nosacījumu, ja atbildētājs nav iesniedzis atsauksmi uz prasību šķīrējtiesas reglamentā noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka atildētājs ir atzinis prasību.

Uzņēmēju strīdu nodošana izšķiršanai šķīrējtiesā ir plaši izplatīta, jo strīdu izšķiršanai šķīrējtiesā ir vairākas priekšrocības:

Lai nodotu Jūsu strīdu izskatīšanai Juridisko konsultāciju centra šķīrējtiesā, ir nepieciešama abu pušu piekrišana. Šī piekrišana var būt izteikta dažādos veidos, bet mēs iesakām jau līguma noslēgšanas brīdī, tajā noteikt kārtību, kādā tiks risināti iespējamie strīdi. Pusēm tas ir viens no pieņemamākajiem veidiem, jo pēc tam pusēm bieži vien ir grūti vienoties par strīda izskatīšanas vietu un kārtību. Noteikums, kurā puses norāda iespējamo domstarpību izskatīšanas vietu, tiek saukts par klauzulu. Jūs variet nokopēt klauzulu no šīs lappuses un ielikt to vienā no līguma punktiem, vai arī izmainīt tās tekstu saskaņā ar pušu abpusēju vienošanos ...