Izvēlies ātru un efektīvu parādu piedziņas mehānismu.
Aprēķināt izmaksas
Prasības summa (EUR):

Juridisko konsultāciju centra šķīrējtiesa pieņem apmeklētājus darba dienās no 10:00 - 17:00, ofisā, kas atrodas Skanstes ielā 50, Rīga, LV-1013 (5.stāvs).

Juridisko konsultāciju centra šķīrējtiesa īsumā

Juridisko konsultāciju centra šķīrējtiesa ir izveidota un reģistrēta šķīrējtiesu reģistrā 2010.gada 23.februārī ar reģ. Nr. 40103275950. Tā ir nevalstiska, neatkarīga institūcija, kas darbojas pastāvīgi un ir tiesīga izšķirt civiltiesiskus strīdus starp juridiskām un fiziskām personām, neatkarīgi no to atrašanās vietas Latvijā vai ārpus Latvijas.


Strīdu izšķiršana Juridisko konsultāciju centra šķīrējtiesā notiek saskaņā ar tās Reglamentu, ja vien puses nav vienojušās par citu strīda izšķiršanas kārtību, kā arī ievērojot Šķīrējtiesu likumu.


Juridisko konsultāciju centra šķīrējtiesā var tikt izšķirts jebkurš civiltiesisks strīds, ja vien strīds nav pakļauts ekskluzīvai valsts tiesu jurisdikcijai, un ja puses ir rakstiski vienojušās par strīda nodošanu izšķiršanai Juridisko konsultāciju centra šķīrējtiesā.


Uzņēmēju strīdu nodošana izšķiršanai šķīrējtiesā ir plaši izplatīta, jo strīdu izšķiršanai šķīrējtiesā ir vairākas priekšrocības:

Lai nodotu Jūsu strīdu izskatīšanai Juridisko konsultāciju centra šķīrējtiesā, ir nepieciešama abu pušu piekrišana. Šī piekrišana var būt izteikta dažādos veidos, bet mēs iesakām jau līguma noslēgšanas brīdī, tajā noteikt kārtību, kādā tiks risināti iespējamie strīdi. Pusēm tas ir viens no pieņemamākajiem veidiem, jo pēc tam pusēm bieži vien ir grūti vienoties par strīda izskatīšanas vietu un kārtību. Noteikums, kurā puses norāda iespējamo domstarpību izskatīšanas vietu, tiek saukts par klauzulu. Jūs variet nokopēt klauzulu no šīs lappuses un ielikt to vienā no līguma punktiem, vai arī izmainīt tās tekstu saskaņā ar pušu abpusēju vienošanos ...